ОСНОВНИ РЕЗУЛТАТИ ОТ НАБЛЮДЕНИЕТО НА РАБОТНАТА СИЛА ПРЕЗ  2019 ГОДИНА

 23 март  114

ОСНОВНИ РЕЗУЛТАТИ ОТ НАБЛЮДЕНИЕТО НА РАБОТНАТА СИЛА ПРЕЗ 2019 ГОДИНА

През 2019 г. икономически активните лица на възраст 15 - 64 навършени години са 3 276.4 хил., или 73.2% от населението на същата възраст.

Общият брой на заетите лица e 3 233.1 хил., или 54.2% от населението на 15 и повече навършени години. От тях 1732.1 хил. (53.6%) са мъже и 1501.1 хил.(46.4%) са жени. Заетите лица на възраст 15 - 64 навършени години са 3136.3 хиляди.

Коефициентът на заетост за населението в същата възрастова група е 70.1%,съответно 74.1% за мъжете и 66.0% за жените.

Коефициентът на заетост за населението на възраст 20 - 64 навършени години е 75.0%, или с 2.6 процентни пункта по-висок в сравнение с 2018 година. При мъжете коефициентът на заетост за тази възрастова група се увеличава с 2.8 процентни пункта, а при жените - с 2.4 процентни пункта, като достига съответно 79.3 и 70.7%.

Коефициентът на безработица за възрастовата група 15 - 29 навършени години е 6.9%. В сравнение с 2018 г. този коефициент намалява с 1.4 процентни пункта.

Относителният дял на рано напусналите образование и обучение от населението на възраст 18 -24 навършени години е 13.9% (при  12.7% през 2018 година).

Относителният дял на лицата с висше образование от населението на възраст 30 - 34 навършени години е 32.5%, с 1.2 процентни пункта по- нисък в сравнение с 2018 година.

Относителният дял на незаетите и неучастващи в образование и обучение от населението на възраст 15 -29 навършени години е 16.7% (при 18.1% през 2018 година).

За повече информация ТУК

Новини

Back To Top