ПЪРВА СРЕЩА ПО ПРОЕКТ PROPELLERS СЕ ПРОВЕДЕ В КИЕЛЦЕ

 11 февруари  258

ПЪРВА СРЕЩА ПО ПРОЕКТ PROPELLERS СЕ ПРОВЕДЕ В КИЕЛЦЕ

В периода 07 - 09 февруари 2020 г., в Киелце, Полша, се проведе първа среща по проект „Professional and Personal Experience through Lifelong Learning and Regular Sport” (PROPELLERS)“. PROPELLERS включва 8 партньорски организации от 6 държави от Европейския съюз (Полша, Италия, България, Хърватия, Гърция и Испания), насочени към насърчаване на доброволното участие в спортни дейности и осъзнаване на значението на физическите дейности, подобряващи здравето, в съответствие с холистичния модел на здравето сред общото население на ЕС, с особен акцент върху категориите в неравностойно положение (NEET, хора с увреждания). В срещата взе участие Йоанна Дочевска, председател на Асоциация за развитие на българския спорт, партньор от България.

Настоящото съвместно партньорство планира да реализира няколко местни, национални и международни дейности в период от 30 месеца с концепцията за насърчаване на синергия между областта на спорта, здравеопазването, образованието, обучението и младежта. 8 партньори от 6 държави и 25 професионалисти ще работят заедно в консорциум с големи амбиции. Координатор на проекта е полската организация Регионален доброволчески център.

„PROPELLERS” подкрепя и отстоява био-психо-социалния модел на здравето и неговите дейности и планове и ще представя тази теория през целия цикъл на проекта, с цел да се засадят семената му сред населението в цяла Европа и да допринесе за реформата на виждането за здраве и подобряване на здравните условия и качеството на живот на европейското население чрез увеличаване на участието във физически дейности в дългосрочен план. Нашите дейности имат за цел също така да повишат осведомеността за добавената стойност на спорта и физическата активност във връзка с личното, професионалното и социалното развитие на хората. Включваме две основни области, които свързват спорта и образованието, а именно областите „Обучение ЧРЕЗ спорт“ и „Обучение ЗА спорт“.

Чрез насърчаване на осведомеността отдолу нагоре и участието в спортните дейности, PROPELLERS, също така цели постигането на целта за демокрация в спортните органи, заложена в доклада „Принципи на доброто управление в спорта“, разработен от експертната група за добро управление в работния план на ЕС за Спорт 2011-2014. PROPELLERS ще се стреми и към повишаване на осведомеността за европейското измерение на спорта и спортната практика, което в настоящото партньорство се въплъщава от участието на 2 български организации - „Асоциация за развитие на българския спорт“ и „Фабрика за шампиони“, които взеха две български организации водеща роля в инициативите, свързани с наградата на София за Европейска столица на спорта за миналата година (2018 г.). С оглед продължаване на това постижение и събиране на местен опит, проектът ще включва изпълнението на посещение/среща в София.

Нашето партньорство е структурирано по такъв начин, че по време на първата фаза на проекта, концепцията и практиката на обучението чрез спорт се насърчават интензивно, за да направят спорта и активния начин на живот по-привлекателни, като също така подчертава образователния ефект от дейностите и възможните му ефекти относно личностното развитие. Във втората фаза на нашия проект партньорите ще се съсредоточат върху повишаването на осведомеността за важността на физическите дейности, подсилващи здравето и насърчаването на концепцията за био-психо-социалния модел на здравето. Теоретично и практически предлагаме възможност за учене и участие в нашите дейности и ние вярваме, че нашите дейности ще имат дългосрочно въздействие върху целевата група и въздействието на проекта ще даде резултати и след изразходването на безвъзмездната помощ от ЕС.

Проектът е съфинансиран от Програма Еразъм+ на Европейския Съюз.

ДЕЙСТВАЙ – ВЪЗДЕЙСТВАЙ

Събития

Още събития

Въпрос на месеца

ПРЕЗ КОЯ ГОДИНА 17 МАЙ Е ОБЯВЕН ЗА ДЕН НА БЪЛГАРСКИЯ СПОРТ И ПРОФЕСИОНАЛЕН ПРАЗНИК НА РАБОТЕЩИТЕ В СФЕРАТА НА СПОРТА - ПРИЗНАНИЕ ЗА ОГРОМНИТЕ УСИЛИЯ НА СТОТИЦИ БЪЛГАРСКИ СПОРТИСТИ, ТРЕНЬОРИ И ДЕЯТЕЛИ В ОБЛАСТТА НА СПОРТА, ПРОСЛАВЯЛИ ИМЕТО НА БЪЛГАРИЯ?

Видео

Вижте още
Back To Top