МИНИСТЕРСТВОТО НА МЛАДЕЖТА И СПОРТА СТАРТИРА ПРОЦЕДУРА ЗА СФОРМИРАНЕ НА СЪСТАВ НА НАЦИОНАЛНА РАБОТНА ГРУПА ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ДИАЛОГ ПО ВЪПРОСИТЕ НА МЛАДЕЖТА В ЕС В РАМКИТЕ НА СТРАТЕГИЯ НА ЕС ЗА МЛАДЕЖТА ЗА ПЕРИОДА 2019-2027 Г.

 05 ноември  1419

МИНИСТЕРСТВОТО НА МЛАДЕЖТА И СПОРТА СТАРТИРА ПРОЦЕДУРА ЗА СФОРМИРАНЕ НА СЪСТАВ НА НАЦИОНАЛНА РАБОТНА ГРУПА ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ДИАЛОГ ПО ВЪПРОСИТЕ НА МЛАДЕЖТА В ЕС В РАМКИТЕ НА СТРАТЕГИЯ НА ЕС ЗА МЛАДЕЖТА ЗА ПЕРИОДА 2019-2027 Г.

С оглед гарантиране на равни възможности и прозрачност Министерство на младежта и спорта стартира процедура по набиране на кандидатури за сформиране на състав на Национална работна група за изпълнение на Диалог по въпросите на младежта в ЕС в рамките на стратегия на ЕС за младежта за периода 2019-2027 г.

Национална работна група за изпълнение на Диалог по въпросите на младежта в ЕС в рамките на стратегия на ЕС за младежта за периода 2019-2027 г. се създава с цел изпълнението ? и изпълнението на Резолюция на Съвета и на представителите на правителствата на държавите членки, заседаващи в рамките на Съвета, за определяне на насоки относно управлението на диалога на Европейския съюз по въпросите на младежта, приета от Съвета на Европейския съюз (2019/C 189/01).

Национална работна група има за цел да допринася за организирането на консултации и за насърчаването и въздействието на Диалога по въпросите на младежта.

За тази цел, Националната работна група изпълнява най-общо следните задачи:

 • Осигурява последователен и непрекъснат процес на изпълнение на Диалога по въпросите на младежта в ЕС през всички негови цикли. Свързаните с процеса консултации следва да се съсредоточат върху въпроси, определени от тематичен приоритет, зададен от Съвета на Европейския съюз;
 • Повишава информираността за процеса на Диалога по въпросите на младежта в ЕС на национално и местно ниво сред обществеността, младежите, неправителствените организации и институциите, имащи отношение по темата;
 • Осигурява ефективно сътрудничеството и диалог между младежкия сектор и институциите в Република България;
 • Обсъжда предложения за подобряване на Диалога между младите хора и институциите;
 • Развива и поддържа база данни от информация за организации и институции с отношение по темата;
 • Изгражда общо разбиране и подход „отдолу нагоре“ по отношение на зададения от Съвета на Европейския съюз общ тематичен приоритет;
 • Провежда консултации с оглед на евентуални решения, които да бъдат представени на вниманието на Съвета на Европейския съюз;
 • Набелязва конкретни действия, които да бъдат представени на Съвета на Европейския съюз за по-нататъшно обсъждане;
 • Организира съставянето и разпространението на редовните тематични анкети в рамките на триото председателства на Съвета на Европейския съюз;
 • Обобщава и приема резултатите на база получените отговори от анкетите в доклад, който се изпраща до европейската работна група за Диалога по въпросите на младежта в ЕС;
 • Следи информацията и провежда необходимата комуникация със съответните институции и органи на Европейския съюз относно възможностите за финансиране изпълнението на Диалога по въпросите на младежта в ЕС;
 • Изготвя и приема план за действие по отношение реализирането на Диалога;
 • Разработва проектно предложение и всички необходими документи до съответния донор с цел реализиране на дейности в подкрепа на функциите на групата и изпълнението на Диалога по въпросите на младежта в ЕС.

Националната работа група ще се състои от представители на следните институции и организации в страната, работещи и имащи отношение към работата с младежи и разработване и прилагане на политики за млади хора:

1. Министерство на младежта и спорта;

2. Министерството на труда и социалната политика;

3. Министерството на образованието и науката;

4. Агенцията по заетостта;

5. Център за развитие на човешките ресурси;

6. Национален център по обществено здраве и анализи;

7. Национално сдружение на общините в Република България;

8. Национално представителните  младежки организации, утвърдени със Заповед от министъра на младежта и спорта съгласно чл. 27, ал. 1, във връзка с чл. 26, ал. 3 от Закона за младежта;

9. Националното представителство на студентските съвети;

10. Национален младежки форум;

11. Младежки организации, част от професионален браншови съюз;

12. Две младежки организации, които работят за развитие на младите хора и младежката работа на местно и/или регионално ниво.

Всеки член на Националната работната група номинира по един основен и един резервен член.

Настоящата покана е към организации, регистрирани по Закона за юридическите лица с нестопанска цел за осъществяване на дейност в обществена полза и имащи за цел осъществяване на младежки дейности. Целта е предоставяне на равна възможност за включване в състава на представители по точка 12: Две младежки организации, които работят за развитие на младите хора и младежката работа на местно и/или регионално ниво.

Поканата е с конкурсен характер и организациите, които желаят да кандидатстват за включване трябва да отговарят на следните критерии:

1. Опит в реализирането на инициативи и проекти в областта на младежките дейности на местно и/или регионално ниво минимум 2 години към датата на кандидатстване. Доказва се с предоставяне на информация, договори или други документи;

2. Експертиза в областта на изготвянето на проучвания, анализи, прогнози и оценки в областта на младежта. Доказва се с предоставяне на материали от реализирани от тях проучвания, анкети, материали от анализи, научни статии и други;

3. Опит в областта на неформалното образование и младежката работа. Доказва се с предоставяне на дипломи и сертификати на членове на екипа на организацията, материали от проведени обучения, снимков материал и други;

4. Да не членуват в организации, които са вече представени в посочения състав на Националната работна група.

Всяка организация, която отговаря на условията и  желае да бъде включена в състава на Националната работна група е необходимо да изпрати свое номинационно писмо до министъра на младежта и спорта. Номинационните писма трябва да съдържат информация за номиниран един представител от организацията и един заместник (три имена, длъжност в организацията и информация за контакт – e-mail адрес, телефонен номер) и се придружават от:

1. Доказателства за наличието на опит и експертиза на номиниращата организация спрямо описаните по-горе критерии;

2. Актуален учредителен акт на организацията;

3. Решение на управителния орган на организацията за номиниране на конкретния представител и неговия заместник;

4. Автобиографии на номинирания представител и неговия заместник.

Номинационните писма и всички изискуеми документи се изпращат по поща или куриер на официалния адрес на Министерството на младежта и спорта – гр. София, бул. „Васил Левски“ 75, или на електронна поща: youth.policy@mpes.government.bg в срок до 19.11.2019 г. включително. Важи датата на пощенското клеймо! 

Информация за окончателния състав ще се публикува на интернет страницата на Министерството на младежта и спорта и на електронната платформа Национална информационна система за младежта (www.nism.bg).

В случай на необходимост от допълнителна информация можете да пишете на мейл адрес: youth.policy@mpes.government.bg .

Новини

Събития

Още събития

Въпрос на месеца

През коя година във Франция за първи път се отбелязва 22 септември като Европейски ден без автомобили с цел формиране на екосъобразно мислене и демонстрация на идеята, че животът без автомобили не само е възможен, но и по-приятен?

Видео

Вижте още
Back To Top