ПОКАНА ЗА ПРЕДСТАВЯНЕ НА ПРЕДЛОЖЕНИЯ - EACEA/45/2019 ПРОГРАМА „ЕРАЗЪМ+“, КЛЮЧОВО ДЕЙСТВИЕ 3 — ПОДКРЕПА ЗА РЕФОРМИРАНЕ НА ПОЛИТИКАТА. СЪТРУДНИЧЕСТВО С ГРАЖДАНСКОТО ОБЩЕСТВО В ОБЛАСТТА НА МЛАДЕЖТА

 19 ноември  811

ПОКАНА ЗА ПРЕДСТАВЯНЕ НА ПРЕДЛОЖЕНИЯ - EACEA/45/2019 ПРОГРАМА „ЕРАЗЪМ+“, КЛЮЧОВО ДЕЙСТВИЕ 3 — ПОДКРЕПА ЗА РЕФОРМИРАНЕ НА ПОЛИТИКАТА. СЪТРУДНИЧЕСТВО С ГРАЖДАНСКОТО ОБЩЕСТВО В ОБЛАСТТА НА МЛАДЕЖТА

ВЪВЕДЕНИЕ

Сътрудничеството с организациите на гражданското общество по въпросите на младежта е от съществено значение за осъществяването на принципите за участие на младите хора в демократичния живот, както е посочено в член 165 от Договора за функционирането на  Европейския съюз и стратегията на ЕС за младежта.

Това сътрудничество допринася за създаването на широка ангажираност по отношение на действията и политиките на ЕС, които са от значение за младите хора, и за вземане под внимание на идеите и тревогите на гражданското общество в сферата на младежта на всички равнища.

От жизненоважно значение е да се осигури активното участие на заинтересованите млади представители на гражданското общество, за да се насърчи тяхното участие в програмата „Еразъм +“, Европейския корпус за солидарност и други европейски програми, както и за разпространяване на политики, резултати от програми и добри практики сред младите хора и заинтересованите страни в сферата на младежта чрез техните мрежи и в по-широки кръгове.

1. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ

Целта на настоящата покана е да предостави структурна подкрепа, наречена оперативни  субсидии, на европейски неправителствени организации (ЕНПО) и общоевропейски мрежи, действащи в областта на младежта и насочени към следните общи цели:

 • Повишаване на осведомеността за стратегията на ЕС за младежта за периода  2019 - 2027 г., включително за европейските цели за младежта.
 • Развиване, насърчаване и подкрепа за действия за ангажиране, свързване и оправомощаване на младежите в духа на стратегията на ЕС за младежта.
 • Повишаване на осведомеността и участието на младежите в действията на ЕС за младите хора, включително програма „Еразъм +“, Европейския корпус за солидарност и „Открийте ЕС“.
 • Повишаване на ангажираността и сътрудничеството на младите представители на гражданското общество с публичните органи за целите на прилагането на политики в области, които са от значение за младите хора.
 • Засилване на участието на заинтересованите представители на младежта, включително чрез използване на потенциала на цифровата комуникация, наред с други форми на участие.
 • Насърчаване на ангажираността на младите представители на гражданското в разпространението на политики и програмни действия, както и на резултати и добри практики, сред техните членове и в по-широки кръгове.

2. ДОПУСТИМОСТ

Настоящата покана за представяне на предложения е отворена за две категории субекти: Европейски неправителствени организации (ЕНПО) в областта на младежта и общоевропейски мрежи (неформални мрежи) в областта на младежта.

В контекста на сътрудничеството с гражданското общество в областта на младежта се прилагат следните определения:

Категория 1: Европейската неправителствена организация (ЕНПО) трябва:

 • Да функционира чрез официално призната структура, състояща се от а) европейски орган/секретариат (кандидатът), законно установен от минимум една година в допустима държава към датата на подаване на заявлението, и б) национални организации/филиали в минимум дванадесет допустими държави, намиращи се в законоустановена връзка с европейския орган/секретариата;
 • Да действа в областта на младежта и да осъществява дейности, които подпомагат изпълнението в ключови области на Стратегията на ЕС за младежта;
 •  Да привлича младите хора в ръководството и управлението на организацията.

Категория 2: Общоевропейската мрежа (неофициална мрежа) трябва:

 • Да е съставена от правно автономни организации с нестопанска цел, действащи в областта на младежта и осъществяващи дейности, които подпомагат изпълнението в ключовите области на Стратегията на ЕС за младежта;
 • Да функционира чрез неофициална управленска структура, състояща се от: а) организация, законно установена от минимум една година към датата на подаване на заявлението в допустима държава, която има координиращи и помощни функции за мрежата на европейско равнище (кандидатът); и б) други организации, установени в минимум дванадесет допустими държави;
 • Да привлича младите хора в ръководството и управлението на мрежата.

Заявленията трябва да бъдат подадени, като се използва електронният формуляр за кандидатстване за безвъзмездна помощ (eForm). Той е достъпен на английски, френски и немски език на следния адрес ТУК  и трябва да бъде надлежно попълнен на един от официалните езици на ЕС.

Надлежно попълненият електронен формуляр трябва да бъде подаден онлайн не по-късно от 17:00 ч. (брюкселско време) на 19 ноември 2019 г. и да включва съответните приложения. Задължителните допълнителни приложения трябва да се изпратят по електронната поща до Агенцията при същия краен срок.

ДОПЪЛНИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ: Заявленията трябва да съответстват на разпоредбите, съдържащи се в Насоките за кандидатстване - Покана за представяне на предложения EACEA/45/2019, достъпна в интернет на следния адрес ТУК

За повече информация ТУК и ТУК

Събития

Back To Top