ПРОЕКТ ЗА СОЦИАЛНО ПРЕДПРИЕМАЧЕСТВО В СПОРТА СТАРТИРА В НОРВЕГИЯ

 19 март  209

ПРОЕКТ ЗА СОЦИАЛНО ПРЕДПРИЕМАЧЕСТВО В СПОРТА СТАРТИРА В НОРВЕГИЯ

В периода 13 – 16 март 2019, в Осло, Норвегия се проведе първата среща по проект SENTA, който ще се фокусира върху социалното предприемачество в спорта като нов метод за двойна кариера на спортисти. По време на срещата бяха обсъдени предстоящите дейности по проекта, както и обучителните възможности, които той предоставя на участници от партньорските държави – Австрия, Белгия, Босна и Херцеговина, България, Испания, Канада, Норвегия и Румъния. В срещата взеха участие Йоанна Дочевска – председател на „Асоциация за развитие на българския спорт“, партньор от България и Калинка Гударовска – член на УС на АРБС.

Проект SENTA е фокусиран върху следната тема:
Насърчаване на образованието в и чрез спорта, със специален акцент върху развитието на уменията, както и подкрепата за прилагането на насоките на ЕС за двойната кариера на спортистите. Целите на SENTA са да допринесе за политически действия, препоръчани в стратегията ЕС 2020 и двойната кариера на елитните спортисти.

Общите цели на проект SENTA са:

  • Да подкрепи прилагането на Насоките на ЕС за двойната кариера на спортистите чрез разработването на програма за социално предприемачество, насочена към спорта;
  • Да допринесе за иновативни подходи към социалното предприемачество чрез иновативни учебни програми и модули за обучение, основаващи се на съответствие с нуждите и очакванията на талантливите, елитните и пенсионираните спортисти.

Специалните цели на проект SENTA са:

  • Да помогне на спортистите да разработят, финансират и реализират решения и идеи за социални, културни или екологични проблеми и да ги превърнат в икономически и социални ценности за себе си и за обществото;
  • Да разработи иновативна учебна програма, която да отговори на предизвикателствата, пред които са изправени елитните и пенсионираните спортисти в областта на социалното предприемачество в областта на спорта;
  • Да подобри уменията и компетенциите в областта на социалното предприемачество на елитни и пенсионирани спортисти с дигитални и отворени модули за обучение, базирани на дигитални и отворени тренировъчни модули, с цел да подпомогне заетостта на тези спортисти на спортния пазар на труда.


Проект СЕНТА е съфинансиран по програма Еразъм+ на Европейския съюз.

ДЕЙСТВАЙ – ВЪЗДЕЙСТВАЙ

Back To Top