ЗАВЪРШИ ОБУЧИТЕЛЕН КУРС „ETSYD“ В БУКУРЕЩ

 27 февруари  497

ЗАВЪРШИ ОБУЧИТЕЛЕН КУРС „ETSYD“ В БУКУРЕЩ

В Букурещ, Румъния (настоящ председател на Съвета на ЕС) се проведе обучителен курс по проект „Справедливост чрез спорт за развитие на младите хора“ - ETSYD (Equity through sport for youth development). Представители на “Асоциация за развитие на българския спорт” бяха Ивайло Здравков - член на УС на организацията и Ивелина Димитрова, кинезитерапевт и активен доброволец в АРБС.

Проектът има за цел да подобри социалното приобщаване, равенството, толерантността, честната игра, намаляването на образователните затруднения и начина на живот, свързани със здравето, задълбочено насърчаване и засилване на доброволческите дейности в спорта, за млади хора 7-19 години, от 6-те най-непривилегировани училища от Букурещ, сектор 3, Румъния, в продължение на 18 месеца. В обучението взеха участие представители от Румъния, Гърция и България, които проведоха спортно-обучителни сесии съвместно с учители по физическо възпитание в няколко от училищата в Букурещ.

Дейностите по проекта имат за цел да подобрят социалното измерение на нашето общество чрез повишаване на общественото здраве чрез физическа активност, повишаване на ролята на спорта в образованието и обучението, насърчаване на доброволчеството и активното гражданство чрез спорта, обмен на нашите ценности с други страни и използване на потенциала на спорта за социално приобщаване, интеграция и равни възможности (Бяла книга на ЕС за спорта). Проектът реализира редица дейности, чрез които подобри образователните техники, прилагани в часовете по физическо възпитание и спорт, и подчерта необходимостта от подобряване на образованието чрез спортни дейности за здравословен начин на живот и активно гражданство.

Проектът е съфинансиран по програма „Еразъм+” на Европейската комисия.

 

ДЕЙСТВАЙ – ВЪЗДЕЙСТВАЙ

Back To Top