ПРОЕКТ "АКТИВЕН СТАРТ" В ПЕРНИК, РЕАЛИЗИРАН ОТ "ПРО АКТИВ"

 11 януари  227

ПРОЕКТ "АКТИВЕН СТАРТ" В ПЕРНИК, РЕАЛИЗИРАН ОТ "ПРО АКТИВ"

В продължение на четири месеца от 01.09.2018 г. до 31.12.2018 г. в гр. Перник се проведе проектът "Активен старт", договор № 25-00-65/01.10.2018 г., финансиран от Министерство на младежта и спорта, по "Национална програма за младежта (2016-2020)", Подпрограма 2: Национални младежки инициативи и кампании, на сдружение "Център за социални инициативи "Про Актив".

В дейностите по проекта бяха ангажирани 30 младежи от целевата група (15-29 години) от област Перник. Те  осъществиха активен старт за популяризиране сред техните връстници на възможностите за полагане на доброволчески труд чрез осигуряване на достъп до услуги и дейности, основани на младежката доброволческа работа. Това от своя страна е възможност за участие във взимането на решения за собствения им живот, в резултат на вроденото желание на младите хора да бъдат полезни, да виждат резултатите от собствения си труд, да обсъждат и правят нещата заедно, занимавайки се с нещо което им е приятно и забавно.

На 23.10.2018 г. се проведе информационен ден - среща за запознаване с проекта, на която присъстваха доброволци, граждани, представители на други НПО.

В периода 29.10.2018 г. - 25.11.2018 г. 30-те младежи преминаха през 14-дневно обучение за въвеждане и поддържане на ефективни практики за работа с младежки доброволци. Взеха активно участие в разработването и разпространението на разяснителни брошури - кампания за популяризиране на младежкото доброволчество. С помощта на външен експерт беше разработен и приложен "Наръчник за подготовка на младежки доброволци" - инструментариум за работа в областта на доброволчеството и активизирането на местните общности.

Проведоха се доброволчески кампании: 

- на 29.11.2018 г. младежите от целевата група посетиха училища в град Перник,  разговаряха с техните съученици, връстници и преподаватели;

- на 21.12.2018 г. се проведе доброволческа кампания – връстници обучават връстници, за ползата от придобиване знания, умения и опит на младите хора в сферата на доброволчеството.  Беше утвърден метод за работа – помощ за взаимопомощ, младежите ангажираха вниманието на своите връстници и повишиха заинтересоваността им.

Проектът "Активен старт" приключи със среща на 30.12.2018 г. - информационен ден за представяне на резултатите от проведените дейности. Бяха раздадени удостоверения за участие в обучението на младите доброволци.

ДЕЙСТВАЙ – ВЪЗДЕЙСТВАЙ

Back To Top