МЕДИЯ ХЪБ ЗА СОЦИАЛНО ПРЕДПРИЕМАЧЕСТВО

 27 декември  583

МЕДИЯ ХЪБ ЗА СОЦИАЛНО ПРЕДПРИЕМАЧЕСТВО

Една добра практика за професионалната реализация на младежта в полза на обществото

Проектът „МЕДИЯ ХЪБ ЗА СОЦИАЛНО ПРЕДПРИЕМАЧЕСТВО“ приключи успешно своите дейности, като привлече интереса и предостави възможността на 120 младежи от 15 до 29 г. да придобият нови и надграждащи компетенции в областта на медийните и информационните технологии, социалната икономика и разпространи разбирането за обществено-полезните каузи, постигани чрез бизнес подходи и с предимствата на съвременната конверегентна медийна среда.

Проектът беше реализиран от фондация „Център за развитие на медиите“ в партньорство с младежкото сдружение „Лаборатория за интерактивни и медийни програми“ и изпълнен с финансовата подкрепа на Национална програма за младежта (2016-2020) на Министерството на младежта и спорта по Договор 25-00-27/17.09.2018 г.  

Методологията на проекта беше базирана на креативното мислене и добрите практики.  Двете едноседмични паралелни обучения „Академия за социални предприемачи“ и „Медийна и ИКТ Лаборатория“ спомогнаха младите хора да осъзнаят своята значимост, а за техните връстници, които нямаха възможност да присъстват, беше осигурен достъп чрез уеб сайта – newhub.eu. Прозрачност, реалистичност и изпълнение бяха основните етични принципи, които проектът предаде на обучаемите.

Под мотото „Реши уравнението на успеха“, проектът генерира реалистични концепции за социален бизнес на младите хора, което съвпадна с приемането на Закона за социалната икономика, който дава възможности за намаляване на младежката безработица и за създаването на нови модели на ангажираност и принос към обществените каузи от страна на младите хора.

Лекторският състав от влогъри-мотиватори, млади и успели предприемачи, и медийни специалисти даде личен пример, като обучително-работната среда беше формирана в дух на приятелство, интерактивност и дискусия. „От прагматичното през практичното до различното“, споделя Антон Иванов, студент в НБУ.

ДЕЙСТВАЙ – ВЪЗДЕЙСТВАЙ

Back To Top