СТАТИСТИЧЕСКА ИНФОРМАЦИЯ НА НАЦИОНАЛНИЯ СТАТИСТИЧЕСКИ ИНСТИТУТ

 15 март  6509

СТАТИСТИЧЕСКА ИНФОРМАЦИЯ НА НАЦИОНАЛНИЯ СТАТИСТИЧЕСКИ ИНСТИТУТ

НАЦИОНАЛЕН СТАТИСТИЧЕСКИ ИНСТИТУТ

 

ОСНОВНИ РЕЗУЛТАТИ НА НСИ ОТ НАБЛЮДЕНИЕТО НА РАБОТНАТА СИЛА ПРЕЗ 2018 ГОДИНА 

По данни на Националния статистически институт през 2018 г.:

• Икономически активните лица на възраст 15 - 64 навършени години са 3 239.6 хил., или 71.5% от населението на същата възраст.

• Общият брой на заетите лица e 3 152.7 хил., или 52.4% от населението на 15 и повече навършени години. От тях 1 685.3 хил. (53.5%) са мъже и 1 467.3 хил. (46.5%) са жени.

• Заетите лица на възраст 15 - 64 навършени години са 3 068.9 хиляди.

За повече информация ТУК 

Престъпления, обвиняеми и осъдени лица през 2017 година

понеделник, 16 юли 2018 - 11:00

През 2017 г. с осъдителни присъди (ефективни и условни) са приключили делата за 26 753 извършени престъпления. Осъдените лица с влезли в сила присъди през 2017 г. са 25 800.

 

Публикувано на: 03.07.2018 - 11:00

Националният статистически институт публикува актуализирана прогноза за развитието на населението до 2080 година. Начална точка на прогнозата е населението на страната към 31.12.2016 г., като прогнозата е съобразена с броя на демографските събития, настъпили през 2017 година. Прогнозираното население е разпределено по пол и единични възрасти за всяка година от периода. Публикуваните данни са по петгодишни възрастови и календарни периоди. Актуализирана е и демографската прогноза за развитието на населението по пол и области в перспектива до 2080 година.

ПРОГНОЗИ ЗА НАСЕЛЕНИЕТО НА НАЦИОНАЛЕН СТАТИСТИЧЕСКИ ИНСТИТУТ 

 

ИНДИКАТОРИ ЗА БЕДНОСТ И СОЦИАЛНО ВКЛЮЧВАНЕ ПРЕЗ 2017 ГОДИНА

Индикаторите за бедност и социално включване са част от общите показатели на Европейската общност за проследяване на напредъка на страните в борбата с бедността и социалната изолация. Основен източник на статистически данни за пресмятане на индикаторите е ежегодно провежданото наблюдение „Статистика на доходите и условията на живот (EU-SILC)“. Оценка на бедността През 2017 г. линията на бедност общо за страната e 351.08 лв. средномесечно на лице от домакинство. При този размер на линията под прага на бедност са били 1 665.3 хил. лица, или 23.4% от населението на страната.

За повече информация ТУК 

 

ОБРАЗОВАНИЕТО В РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ ПРЕЗ УЧЕБНАТА 2017/2018 ГОДИНА

Основните резултати от проведените от Националния статистически институт годишни изчерпателни изследвания, характеризиращи дейността на образователните институции, показват, че:

  • През учебната 2017/2018 година в детски градини са записани 220.9 хил. деца, или с 1.6% по-малко в сравнение с предходната година.
  • Завършилите средно образование през 2017 г. в общообразователни и професионални гимназии са съответно 26.6 хил. и 21.7 хил. ученици.
  • Записаните в различните степени на висшето образование за академичната 2017/2018 година са 236.3 хиляди.
  • Към 31.12.2017 г. за придобиване на образователна и научна степен „доктор“ у нас се обучават 6 564 лица, от които 529 чужди граждани.

 Education2017_854DBUN.pdf

 

ПРОТИВООБЩЕСТВЕНИ ПРОЯВИ И ПРЕСТЪПЛЕНИЯ НА МАЛОЛЕТНИТЕ И НЕПЪЛНОЛЕТНИТЕ ЛИЦА ПРЕЗ 2017 ГОДИНА

Малолетни и непълнолетни лица, водени, заведени и снети от отчет в детските педагогически стаи (ДПС) за извършени от тях противообществени прояви и престъпления

През 2017 г. на отчет в детските педагогически стаи са водени 9 146 малолетни и непълнолетни лица за извършени от тях противообществени прояви и престъпления. В сравнение с 2016 г. броят им се увеличава незначително с 50, или с 0.6%.

Основните характеристики на водените на отчет в ДПС лица са следните:

· непълнолетни (на възраст от 14 до 17 г.) - 78.2%; · малолетни (8 - 13 г.) - 21.8%;

· момчета - 7 342 (80.3%);

· момичета - 1 804 (19.7%); · учащи - 6 863 лица (75.0%);

· в криминогенна среда живеят 4 781 малолетни и непълнолетни (52.3%).

Коефициентът на водените на отчет в детските педагогически стаи малолетни и непълнолетни лица през 2017 г. е 1 395 на 100 хил. души от средногодишното население на възраст 8 - 17 години и в сравнение с 2016 г. намалява с 0.6%.  

Броят на заведените на отчет1 в ДПС през 2017 г. малолетни и непълнолетни е 3 170, или 34.7% от всички водени на отчет лица, като 73.9% от тях са непълнолетни. В сравнение с 2016 г. броят на новозаведените нараства с 3.8%.

През 2017 г. снети от отчет в ДПС са 2 862 малолетни и непълнолетни лица, или 31.3% от водените на отчет през годината:

· поради поправяне на поведението - 1 524 лица (53.2%);

· поради навършване на 18-годишна възраст - 1 256 лица (43.9%);

· на други основания - 82 лица (2.9%).

За повече информация ТУК  и ТУК 

 

НАСЕЛЕНИЕ И ДЕМОГРАФСКИ ПРОЦЕСИ ПРЕЗ 2017 ГОДИНА

Към 31 декември 2017 г. населението на България е 7 050 034, което представлява 1.4% от населението на Европейския съюз. В сравнение с 2016 г. населението на страната намалява с 51 825 души.

През 2017 г. в страната са регистрирани 63 955 живородени деца и в сравнение с предходната година броят им намалява с 1 029 деца.

Броят на умрелите през 2017 г. е 109 791 души, а коефициентът на обща смъртност - 15.5‰. Спрямо предходната година броят на умрелите се увеличава с 2 211.

Прессъобщение: 

 Population2017_R5PBSJP.pdf

Статистическа област: 

Население - демография, миграция и прогнози

За повече информация ТУК 

 

ДАННИ НА НАЦИОНАЛНИЯ СТАТИСТИЧЕСКИ ИНСТИТУТ  Г. ЗА ИКОНОМИЧЕСКИ АКТИВНИТЕ ЛИЦА ПРЕЗ 2017

По данни на Националния статистически институт през 2017 г. икономически активните лица на възраст 15 - 64 навършени години са 3 277.5 хил., или 71.3% от населението на същата възраст. В сравнение с 2016 г. коефициентът на икономическа активност (15 - 64 навършени години) се увеличава с 2.6 процентни пункта.

Общият брой на заетите лица e 3 150.3 хил., или 51.9% от населението на 15 и повече навършени години.

Безработните лица са 206.9 хил., от които 114.2 хил. са мъже и 92.8 хил. - жени. В сравнение с 2016 г. броят на безработните лица намалява с 16.3%.

Коефициентът на безработица за възрастовата група 15 - 24 навършени години е 12.9%, а за възрастовата група 15 - 29 навършени години - 9.9%. В сравнение с 2016 г. тези коефициенти намаляват съответно с 4.3 и 2.3 процентни пункта.

Продължително безработни (от една или повече години) са 113.8 хил., или 55.0% от всички безработни лица. Коефициентът на продължителна безработица е 3.4% - съответно 3.6% за мъжете и 3.2% за жените.

Относителният дял на рано напусналите образование и обучение от населението на 18 - 24 навършени години е 12.7%.

Относителният дял на завършилите висше образование от населението на възраст 30 - 34 навършени години е 32.8%.

За повече информация ТУК   и ТУК

 

НАЙ-НОВИТЕ ВЕРСИИ НА ЕВРОСТАТ/НАЦИОНАЛЕН СТАТИСТИЧЕСКИ ИНСТИТУТ

Цените на жилищата са се повишили с 4,2% в еврозоната

Цените на жилищата, измерени чрез индекса на цените на жилищата, се повишиха с 4,2% в еврозоната и с 4,5% в ЕС през четвъртото тримесечие на 2017 г. в сравнение със същото тримесечие на предходната година. Тези данни идват от Евростат, статистическата служба на Европейския съюз.

Излишък по текущата сметка на ЕС28 - 63,5 млрд. Евро

Сезонно изгладената текуща сметка на платежния баланс за ЕС-28 регистрира излишък от 63,5 млрд. Евро (1,6% от БВП) през четвъртото тримесечие на 2017 г., спрямо излишък от 67,4 млрд. Евро (1,8% от БВП) през третото тримесечие 2017 г. и от излишък от 64,4 млрд. Евро (1,7% от БВП) през четвъртото тримесечие на 2016 г., според данни на статистическата служба на Евростат.

Държавите-членки на ЕС дадоха гражданство на почти 1 милион души през 2016 г.

През 2016 г. около 995 000 лица са придобили гражданство на държава-членка на Европейския съюз (ЕС), от 841 000 през 2015 г. и 889 000 през 2014 г. От общия брой на лицата, придобили гражданство на една от държавите-членки на ЕС 2016, 12% са бивши граждани на друга държава-членка на ЕС, докато мнозинството от тях са граждани на държави извън ЕС или лица без гражданство.

Часовите разходи за труд варират от 4,9 до 42,5 евро за държавите-членки на ЕС през 2017 г.

През 2017 г. средните почасови разходи за труд в цялата икономика (без селското стопанство и публичната администрация) се оценяват на 26,8 евро в Европейския съюз (ЕС) и 30,3 евро в еврозоната. Тази средна стойност обаче маскира значителни различия между държавите-членки на ЕС, като най-ниски са часовите разходи за труд в България (4,9 евро), Румъния (6,3 евро), Литва (8,0 евро), Латвия (8,1 евро), Унгария Полша (9,4 евро), а най-висок в Дания (42,5 евро), Белгия (39,6 евро), Люксембург (37,6 евро), Швеция (36,6 евро) и Франция (36,0 евро).

 

ЕВРОСТАТ - ЕКСПРЕСНА ИНФОРМАЦИЯ/НАЦИОНАЛЕН СТАТИСТИЧЕСКИ ИНСТИТУТ

Европейска статистическа система

Съгласно Регламент 223/2009 за европейската статистика, Европейската статистическа система (ЕСС) e партньорство между статистическия орган на Общността (Евростат) и националните статистически институти (НСИ) и другите национални органи, отговарящи във всяка държава членка за разработването, изготвянето и разпространението на европейска статистика.

Националният статистически институт на Р България е неделима част от ЕСС и е националният статистически орган, който носи отговорност за координирането на всички дейности на национално равнище за разработването, изготвянето и разпространението на европейска статистика и действа като звено за контакт с Комисията ( Евростат) по статистически въпроси.

В рамките на Европейската статистическа система /ЕСС/ НСИ поддържа тесен контакт със Статистическата служба на Европейския съюз /Евростат/ и с партньорските институции в държавите членки.

 Сайт на ЕСС: новини от ЕСС

 Отчетен доклад на ЕСС за 2016 година

 Отчетен доклад на ЕСС за 2015 година

 Отчетен доклад на ЕСС за 2014 година

 Отчетен доклад на ЕСС за 2013 година

 Настоящо председателство на Съвета на Европейския съюз 2018, 1-ви семестър - България

 Интернет страници на предходните председателства

 Национални статистически институти в ЕСС

СОФИЯ - СИМВОЛИЧНА СТОЛИЦА НА ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ

На 3 април през 1879 г. София е обявена за столица на България по предложение на проф. Марин Дринов - съосновател на Българската академия на науките, поради географското разположение и потенциала за социално-икономически и културен растеж.

Днес, 139 години по-късно, София вече е и символична столица на Европейския съюз по случай Българското председателство на Съвета на Европейския съюз.

Населението на българската столица се е увеличило от 20 541 в края на 1880 г. (по данни от първото преброяване на населението в България ) на 1 323 637 към 31 декември 2016 година. Още интересни статистически данни можете да намерите в новата инфографика на Националния статистически институт.

 Инфографика

Информация от ТУК 

 

Националният статистически институт предлага на потребителите на статистическа информация годишната двуезична (на български и английски език) електронна публикация Образование в Република България 2017. 

Електронна версия на публикацията "Образование в Република България 2017"

 

Националният статистически институт уведомява потребителите на статистическа информация от областта на социалните статистики, че вече е в продажба годишната електронна публикация Здравеопазване 2017 (на български език), която е съвместно издание на Националния статистически институт и Националния център по обществено здраве и анализи към Министерството на здравеопазването.

Източник на данните са статистическите изследвания, провеждани от двете ведомства.

Електронна версия на публикацията "Здравеопазване 2017"

 

Националният статистически институт предлага на вниманието на потребителите на статистическа информация годишната електронна публикация Население и демографски процеси 2016.

Публикацията е двуезична (на български и английски език) и съдържа подробна статистическа информация за демографското състояние в Република България през 2016 година. Публикувани са данни за броя и структурите на населението и за неговото естествено и механично движение.

Електронна версия на публикацията "Население и демографски процеси 2016"

 

Годишната електронна публикация на Националния статистически институт Престъпления и осъдени лица 2016 е на разположение на потребителите на статистическа информация на сайта на НСИ.

Електронна версия на публикацията "Престъпления и осъдени лица 2016"

 

Националният статистически институт предлага на вниманието на потребителите на статистическа информация годишната електронна публикация Пътнотранспортни произшествия в Република България 2016, съвместно издание на Министерството на вътрешните работи и Националния статистически институт.

Публикацията съдържа таблици с годишна информация за регистрираните пътнотранспортни произшествия, убитите и ранените лица в страната през 2016 г., разпределени по области и общини

Електронна версия на публикацията "Пътнотранспортни произшествия в Република България 2016"

 

Националният статистически институт съобщава на потребителите на статистическа информация, че вече е в продажба годишната електронна публикация на НСИ „Заетост и безработица - годишни данни 2016”.

Публикацията съдържа средногодишни данни от Наблюдението на работната сила - репрезентативно наблюдение на домакинствата за изследване на икономическата активност на населението на възраст 15 и повече навършени години. Основните дефиниции са съобразени с изискванията на Международната организация на труда и Евростат.

Електронна версия на публикацията "Заетост и безработица - годишни данни 2016"

 

 

 

 

Новини

Back To Top