ПРОГРАМА ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА МЛАДЕЖКИ ДЕЙНОСТИ ПО ЧЛ. 10А ОТ ЗАКОНА ЗА ХАЗАРТА ЗА 2018 Г.

 14 февруари  1697

ПРОГРАМА ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА МЛАДЕЖКИ ДЕЙНОСТИ ПО ЧЛ. 10А ОТ ЗАКОНА ЗА ХАЗАРТА ЗА 2018 Г.

Необходимите документи и информация за кандидатстване с проектни предложения по ПРОГРАМА ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА МЛАДЕЖКИ ДЕЙНОСТИ ПО ЧЛ. 10А ОТ ЗАКОНА ЗА ХАЗАРТА ЗА 2018 Г. може да намерите ТУК!

 

 

 

 

ОБЯВА

за стартиране на процедура за набиране на проектни предложения

по Национална програма за изпълнение на младежки дейности

по чл. 10а от Закона за хазарта за 2018 година, със следните направления:

  • Направление 1:

- Тема „Насърчаване на здравословен начин на живот“ – стойност на финансиране на проектно предложение до 100 000 лв.;

- Тема „Превенция на различните форми на зависимости“ – стойност на финансиране на проектно предложение до 220 000 лв.

- Тема „Превенция на агресията сред младите хора“ – стойност на финансиране на проектно предложение до 280 000 лв.

  • Направление 2 – стойност на финансиране на проектно предложение до 250 000 лв.
  • Направление 3 – стойност на финансиране на проектно предложение до 40 000 лв.

Периодът за изпълнение на проектните дейности е определен в съответното направление по Програмата.

В настоящата процедура могат да кандидатстват организации, регистрирани по Закона за юридическите лица с нестопанска цел, за осъществяване на дейност в обществена полза, чиято дейност е изцяло с нестопански характер или със стопански и нестопански характер, ясно разграничени с възможност за проследяване на приходите и разходите и активите и пасивите, свързани с тяхното изпълнение.

Проектните предложения се изготвят съгласно Национална програма за изпълнение на младежки дейности по чл. 10а от Закона за хазарта за 2018 г., указанията за 2018 година, разработени към нея и съпътстващите ги документи и се разглеждат по реда на Наредба № 5 от 11.08.2016 г. за условията и реда за финансово подпомагане на проекти по национални програми за младежта (обн., ДВ, бр. 68/2016, изм., ДВ, бр. 21/2017 г.)

Проектните предложения се подават в деловодството на Министерство на младежта и спорта, в срок до 09.03.2018г., а също така по куриер или по пощата на адрес: гр. София, пощенски код 1040, бул. Васил Левски № 75. Подадените по куриер или по поща проекти трябва да бъдат доставени в ММС не по-късно от 12.03.2018 г., като важи датата на пощенското клеймо, която не трябва да е по-късна от 09.03.2018 г.!

Формулярът за кандидатстване и приложенията към него, както и подробна информация, може да получите на интернет страницата на Министерство на младежта и спорта http://mpes.government.bg/, интернет страницата на Национална информационна система за младежта http://nism.bg или чрез електронна поща npimd@mpes.government.bg.

 

Новини

Back To Top